ĐỨNG ĐẦU
THẤP NHẤT

2023 theo Thay đổi Tiêu đề

theo Thay đổi 2023 ? theo Thay đổi mô tả 2023.

 
Bìa hộ chiếu của Kenya
Kenya
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Monaco
Monaco
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Zimbabwe
Zimbabwe
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Botswana
Botswana
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Vatican
Vatican
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Palau
Palau
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Togo
Togo
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Malaysia
Malaysia
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Albania
Albania
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Lithuania
Lithuania
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Uruguay
Uruguay
 
1-
Bìa hộ chiếu của Azerbaijan
Azerbaijan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nam Sudan
Nam Sudan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Iraq
Iraq
 
1-
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
 
1-
Bìa hộ chiếu của Panama
Panama
 
1-
Bìa hộ chiếu của Yemen
Yemen
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bhutan
Bhutan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Mông Cổ
Mông Cổ
 
1-
Bìa hộ chiếu của Triều Tiên
Triều Tiên
 
1-
Bìa hộ chiếu của Guyana
Guyana
 
1-
Bìa hộ chiếu của Trung Quốc
Trung Quốc
 
1-
Bìa hộ chiếu của Namibia
Namibia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Moldova
Moldova
 
1-
Bìa hộ chiếu của Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe
 
1-
Bìa hộ chiếu của Iran
Iran
 
1-
Bìa hộ chiếu của Peru
Peru
 
1-
Bìa hộ chiếu của Maldives
Maldives
 
1-
Bìa hộ chiếu của Afghanistan
Afghanistan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Lào
Lào
 
1-
Bìa hộ chiếu của Sudan
Sudan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Haiti
Haiti
 
1-
Bìa hộ chiếu của Colombia
Colombia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nicaragua
Nicaragua
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bangladesh
Bangladesh
 
1-
Bìa hộ chiếu của Montenegro
Montenegro
 
1-
Bìa hộ chiếu của Syria
Syria
 
1-
Bìa hộ chiếu của Jordan
Jordan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Eritrea
Eritrea
 
1-
Bìa hộ chiếu của Belarus
Belarus
 
1-
Bìa hộ chiếu của Mexico
Mexico
 
1-
Bìa hộ chiếu của Tonga
Tonga
 
1-
Bìa hộ chiếu của Antigua & Barbuda
Antigua & Barbuda
 
1-
Bìa hộ chiếu của Liban
Liban
 
1-
Bìa hộ chiếu của Senegal
Senegal
 
1-
Bìa hộ chiếu của Indonesia
Indonesia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nauru
Nauru
 
1-
Bìa hộ chiếu của Venezuela
Venezuela
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bahrain
Bahrain
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bắc Macedonia
Bắc Macedonia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Georgia
Georgia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Paraguay
Paraguay
 
1-
Bìa hộ chiếu của Belize
Belize
 
1-
Bìa hộ chiếu của Đài Loan
Đài Loan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Somalia
Somalia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
 
1-
Bìa hộ chiếu của Oman
Oman
 
1-
Bìa hộ chiếu của Việt Nam
Việt Nam
 
1-
Bìa hộ chiếu của Myanmar
Myanmar
 
1-
Bìa hộ chiếu của Thái Lan
Thái Lan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Campuchia
Campuchia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Chile
Chile
 
1-
Bìa hộ chiếu của Mozambique
Mozambique
 
1-
Bìa hộ chiếu của Timor-Leste
Timor-Leste
 
2-
Bìa hộ chiếu của Serbia
Serbia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Uzbekistan
Uzbekistan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina
 
2-
Bìa hộ chiếu của Turkmenistan
Turkmenistan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Cuba
Cuba
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bolivia
Bolivia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Guiné-Bissau
Guiné-Bissau
 
2-
Bìa hộ chiếu của Qatar
Qatar
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ecuador
Ecuador
 
3-
Bìa hộ chiếu của Ấn Độ
Ấn Độ
 
3-